نویسنده = حسین رضایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی شبهات آیات مربوط به خلقت جهان در شش روز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-29

20.1001.1.27173879.1398.1.1.1.6

منصور پهلوان؛ حسین رضایی