نویسنده = ���������� ���������� ������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و نقد پنداره «ترور» در سیره پیامبرصلی الله علیه و آله

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-108

20.1001.1.27173879.1398.1.1.4.9

سید عبدالرسول حسینی زاده؛ سید محمد حسینی