نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی انگاره خطاهای نحوی (مرفوعات و منصوبات) قرآن در کتاب «نقد قرآن»

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 181-202

20.1001.1.27173879.1398.1.1.8.3

مهدی داوری دولت آبادی؛ مهیار خانی مقدم؛ صدیقه فرهادیان