نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای کیفی کتاب «نقد قرآن» دکتر سها (با تاکید بر مبانی فکری مولف)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 205-232

20.1001.1.27173879.1399.2.2.9.3

فریده پیشوایی؛ محمد عرب صالحی