نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شبهات سبب نزول آیه 8 سوره انسان دربوته نقد

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 65-88

20.1001.1.27173879.1399.2.2.3.7

جعفر انواری