نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. نسبت‌سنجی جهاد و آزادی از منظر قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-112

20.1001.1.27173879.1399.2.2.4.8

سیدکاظم سیدباقری