بررسی اتهام برده‌گیری به‌منظور شهوت‌رانی بر پیامبر(ص)در کتاب نقد قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)

2 استادیار گروه علوم قرآن مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) جامعه المصطفی العالمیه

3 دانشیار گروه علوم قرآن مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

دکتر سها در کتاب نقد قرآن شبهات و اتهامات زیادی بر رسول خداJ وارد نموده‌است؛ برای مثال وی اسارت و برده‌گیری زنان در صدر اسلام را به منظور شهوت‌رانی دانسته و مدعی شده که عمل کرد پیامبرJ بسان برخی از پادشاهان بوده که زنان و دختران را می‌ربوده و در بین لشکریان خود تقسیم می‌کرده‌است. این عمل ضمن تنزّل دادن آنان در حدّ کالا، موجب تجاوز جنسی قرار گرفتن آنها نیز می‌شده‌است. پاسخ دهی به این گونه شبهات از ضروریات پژوهشی هر عصر و دورانی است که در این مقاله از سه منظر تفسیری، تاریخی و فقهی، با روش توصیفی-تحلیلی و بدون برخورداری از پیشینۀ اختصاصی، با ارائه تبیین روشنی از مفهوم و معنای بردگی، بیان اسباب و اهداف برده‌گیری، تبیین فرایند برده‌گیری و مکانیسم آزاد سازی بردگان و بیان شرایط بهره‌گیری از کنیزان، به اتهامات وارده پاسخ‌‌هایی داده شده‌است؛ در این پژوهش بدین نتیجه دست یافتیم که برخلاف شبهات و اتهامات وارد شده، برده‌گیری به معنای سلب نمودن آزادی عمل از دشمنان دین و محاربان جامعه اسلامی، کشاندن آنان به درون جامعه اسلامی، وادار نمودن آنان را به زندگی در زیّ بردگی است تا تربیت دینی بیابند و به‌تدریج آزاد گردند؛ سبب بردگی غالب شدن در جنگ است و هدف از آن صیانت از کیان جامعه اسلامی می‌باشد؛ بهره‌گیری از کنیزان از طریق ملکیت، ازدواج و تحلیل است و مشروط به استبراء می‌شود.

کلیدواژه‌ها


١. قرآن کریم.
٢. بیهقی، ابوبکر.( ١۴٠۵ ). دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشریعة. چاپ اول. بیروت: دار
الکتب العلمیه.
٣. جزری، عزالدین بن الأثیر أبوالحسن علی بن محمّد.( ١۴٠٩ ). أسد الغابة فی معرفة الصحابة. بیروت:
دارالفکر.
۴. جمعی از پژوهشگران.( ١۴٢٣ ). موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت
علیهم السلام. زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی. ١١ جلد. چاپ اول. قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه
اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.
۵. حسینی طهرانی، محمّدحسین.( ١۴٢٧ ). نور ملکوت قرآن. ۴جلد. چاپ سوم. مشهد: علامه طباطبایی.
۶. حلبی شافعی، ابوالفرج.( ١۴٢٧ ). السیرة الحلبیة (إنسان العیون فی سیرة الأمین المأمون). چاپ دوم. بیروت:
دار الکتب العلمیه.
٧. حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی.( ١۴١٣ ). قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام. ٣
جلد. چاپ اول. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
٨. حمیری المعافری، عبدالملک بن هشام.(بی تا). السیرة النبویة. تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و
عبدالحفیظ شلبی. بیروت: دار المعرفة.
٩. دکتر سها.( ١٣٩٣ ). نقد قرآن. [بی جا]: [بی نا].
١٠ . سبحانی، جعفر.( ١٣٨۵ ). فروغ ابدیت، تجزیه و تحلیل کاملی از زندگی پیامبر اکرم. چاپ بیست و یکم.
قم: بوستان کتاب.
١١ . صالحی شامی، محمّد بن یوسف.( ١۴١۴ ). سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العبا. تحقیق عادل
احمد عبدالموجود و علی محمّد معوض. چاپ اول. بیروت: دارالکتب العلمیه.
١٢ . طباطبایی، سید محمّدحسین.( ١۴١٧ ). المیزان فی تفسیر القرآن. چاپ پنجم. قم: دفتر انتشارات
اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه.
١٣ . .( ١٣٧۴ ). ترجمه تفسیر المیزان. ٢٠ جلد. چاپ پنجم. قم: جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم.
١۴ . طبری، محمّد بن جریر.( ١۴١٢ ). تاریخ الأمم و الملوک. چاپ دوم. بیروت: دار التراث.
١۵ . طوسی، ابوجعفر محمّد بن حسن.( ١۴٠٧ ). الخلاف. ۶ جلد. چاپ اول. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه.
٢۴٨ | دوفصلنامه شبهه پژوهی مطالعات قرآنی سال اول، شماره ١، پاییز و زمستان ١٣٩٨
١۶ . .( ١۴٠٧ ). تهذیب الأحکام. ١٠ جلد. چاپ چهارم. تهران: دار الکتب الإسلامیه.
١٧ . عاملی، زین الدین بن علی.( ١۴١٠ ). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّی - کلانتر).
١٠ جلد. چاپ اول. قم: کتابفروشی داوری.
١٨ . عاملی، علی بن حسین.( ١۴١۴ ). جامع المقاصد فی شرح القواعد. ١٣ جلد. چاپ دوم. قم: مؤسسه
آل البیت علیه مالسلام.
١٩ . عربی، حسین علی.( ١٣٨٣ ). تاریخ تحقیقی اسلام. چاپ چهارم. قم: مؤسسه امام خمینی.
٢٠ . عسقلانی، ابن حجر.( ١۴١۵ ). الإصابة فی تمییز الصحابة. چاپ اول. بیروت: دار الکتب العلمیه.
٢١ . فقیه، محمّد حسن.( ١۴١٧ ). الموسوعه الکبری فی غزوات النبی الاعضم. چاپ اول. [ب یجا]:
مؤسسه الفقیه.
٢٢ . قمی، علی بن ابراهیم.( ١٣۶٣ ). تفسیر القمی. ٢جلد. چاپ سوم. قم: دار الکتاب.
٢٣ . کوفی، فرات بن ابراهیم.( ١۴١٠ ). تفسیر فرات الکوفی. ١جلد. چاپ اول. تهران: مؤسسة الطبع و النشر
فی وزارت الإرشاد الإسلامی.
٢۴ . مجلسی، محمّدباقر.( ١۴٠٣ ). بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. ١١١ جلد. چاپ
دوم. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
٢۵ . محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن.( ١۴٠٨ ). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. ۴
جلد. چاپ دوم. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
٢۶ . مقریزی، تقی الدین أحمد بن علی.( ١۴٢٠ ). إمتاع الأسماع بما للنبی من الأحوال و الأموال و
الحفدة و المتاع. به تحقیق محمّد عبد الحمید النمیسی. چاپ اول. بیروت: دار الکتب العلمیه.
٢٧ . منتظری نجف آبادی، حسین علی.( ١۴٠٩ ). مبانی فقهی حکومت اسلامی. ترجمۀ محمود صلواتی و
ابوآل شکوری. ٨ جلد. قم: مؤسسه کیهان.
٢٨ . نجفی، محمّدحسن.( ١۴٠۴ ). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. ۴٣ جلد. چاپ هفتم.
بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
٢٩ . واقدی، محمّد بن عمر.( ١۴٠٩ ). کتاب المغازی. تحقیق مارسدن جونس. چاپ سوم. بیروت: مؤسسة
الأعلمی.
٣٠ . وجدانی فخر، قدرت الله.( ١۴٢۶ ). الجواهر الفخریة فی شرح الروضة البهیة. ١۶ جلد. چاپ دوم.
قم: انتشارات سماء قلم.
٣١ . یوسفی غروی، محمّدهادی.( ١۴١٧ ). موسوعة التاریخ الإسلامی. چاپ اول. مجمع اندیشه اسلامی.