دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-278 
10. بررسی اتهام برده‌گیری به‌منظور شهوت‌رانی بر پیامبر(ص)در کتاب نقد قرآن

صفحه 225-248

محمد حسین اکرمی؛ محمد حسین محمدی؛ محمد جواد اسکندرلو