دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 9-314