درباره نشریه

دوفصلنامه  علمی شبهه پژوهی مطالعات قرآنـی

مجله «شبهه پژوهی مطالعات قرآنی» با صاحب امتیازی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در نظر دارد 2 شماره اولیه منتشر و به کمیته علمی ارزیابی ارسال نماید و مستند به تبصره 1 ماده 3 آئین نامه: اعتبار رتبه علمی نشریه شامل شماره های ارزیابی شده و شمارگان بعد از آن می شود؛ بنابراین، مقاله های ارسالی در دو شماره ارزیابی نیز از تمامی امتیازات علمی پژوهشی بهره مند می شوند.