راهنمای نویسندگان

باسمه تعالی

دستورالعمل نگارش مقالات دو فصلنامه شبهه پژوهی مطالعات قرآنی

 

 1. متن مقالات ارسالی به زبان فارسی باشد.
 2. مقالات ارسالی در نشریه ای دیگر به چاپ نرسیده یا برای چاپ فرستاده نشده باشد.
 3. مقالات فرستاده شده تحقیقی و مستند و براساس معیارهای پژوهشی باشند.
 4. حجم مقالات از 7000 کلمه فراتر نرود.
 5. مقالات بر روی یک طرف کاغذA4 با فاصله کافی میان سطور و خوانا، با برنامه WORD  تایپ شود و از طریق سامانه ارسال شود
 6. ذکر مشخصات کامل نویسنده به همراه نشانی کامل، شماره تلفن تماس و درجه علمی وی ضروری است.
 7. در صورتی که نویسنده دارای مدرک پایین تر از استادیاری باشد، انضمام اسم یک نفر با درجه استادیاری یا بالاتر  ضروری است.
 8. مقاله باید مشتمل بر بخش های زیر باشد: چکیده، کلید واژه ها، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه، فهرست منابع.
 9. درج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.
 10. ارجاعات در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره جلد و صفحه، در داخل پرانتز قید گردد.
 11. فصلنامه حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات  را برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.
 12. مقالات رسیده توسط سردبیر، بررسی و پس از تایید برای چاپ آماده می گردد.
 13. مقالات چاپ شده صرفا بیانگر دیدگاه نویسندگان و صحت نوشتارهای علمی نیز با آن هاست.

شیوه نامه

پژوهشگران و نویسندگان محترم مناسب است به منظور سهولت ارزیابی، آماده سازی و چاپ مقالات در شماره های آینده، نکات ذیل را رعایت کنند:

در تدوین مقالات لازم است این ترتیب رعایت شود:

الف. عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقیق، به صورت کوتاه و رسا درج گردد؛

ب. مشخصات نویسنده: ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به همراه رتبه علمی و سازمان وابسته؛

ج. چکیده: قریب 150- 200 کلمه به زبان فارسی و انگلیسی به گونه ای که نمایانگر شرح مختصر و جامعی از محتویات نوشتار شامل بیان مسئله، هدف، ماهیت پژوهش و نکته های مهم نتیجه بحث باشد؛

د. کلید واژه ها: حداکثر تا 6 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می کنند و کار جست و جوی الکترونیکی را آسان می سازند؛

ه. مقدمه: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نیز به زمینه های قبلی پژوهش و ارتباط آن ها با موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود؛

و. بدنه اصلی مقاله

1. بدنه مقاله که متن اصلی است، پاراگراف بندی شده باشد، به گونه ای که هر پاراگراف(بند) حاوی یک موضوع مشخص باشد.

2. هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار گیرند.

3. هر دسته از عناوین، ذیل عنوان کلی تر قرار گیرند به نوعی که مجموعه مقاله از یک شاکله منسجم برخوردار باشد و تقدیم و تاخیر مطلب در آن رعایت گردد.

4. در مواردی که مطلبی عینا از منبعی نقل می شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه (« ») قرار داده شود. نقل به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.

5. هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود.

6. به جای ذکر مراجع در پاورقی یا پایان هر مقاله، در پایان هر نقل مستقیم یا غیر مستقیم، مرجع مورد نظر بدین صورت ذکر می شود:(نام خانوادگی مولف، سال انتشار، شماره جلد و صفحه) در صورتی که نام خانوادگی مولف، مشترک است، باید اسم وی هم مورد اشاره قرار گیرد. در صورتی که از شخص مورد نظر در یک سال، دو اثر یا بیشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد از سال انتشار میان دو اثر تفکیک صورت می گیرد. 

اگر ازیک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده است، ذکر منبع بدین شکل صورت می گیرد:

(نام خانوادگی، سال انتشار اثر اول، شماره صفحه و سال انتشار اثر دوم، شماره صفحه)

در صورتی که به دو اثر مختلف با مولفان متفتوت ارجاع داده شود، به این صورت اشاره می گردد:

(نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه / نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه)

اگر مولفان یک اثر بیش ازسه نفر باشند، فقط نام خانوادگی یک نفر آورده می شود و با ذکر واژگان «دیگران» به سایر مولفان اشاره می گردد.

ز. نتیجه: حدود100-200 کلمه، حاوی جمع بندی و خلاصه مهم ترین مسائلی که نویسنده آن ها را در مقاله اش به طور مستند شرح و بسط داده است.

ح. فهرست منابع: کتب و مقالاتی که نویسنده در مقاله اش به آن ها استناد نموده و یا از آن ها نقل مطلب کرده است.

 

روش تنظیم منابع

فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحه ای جداگانه براساس حروف الفیا( نام خانوادگی) تنظیم گردد.

کتاب: نام خانوادگی، نام؛ عنوان کتاب؛ نام مترجم/ مصحح؛ نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.

مقاله: نام خانوادگی، نام؛ «عنوان مقاله»، نام مجله، شماره مجله، سال انتشار.

پایان نامه: نام خانوادگی، نام؛«عنوان پایان نامه»؛ یایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری، نام استاد راهنما، رشته، دانشکده، دانشگاه، سال دفاع.

منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام؛«نام مقاله»، آدرس اینترنتی.

منابع نامشخص: در صورت تالیف توسط مرکز یا موسسه، نام آن ذکر می شود ودر صورت عدم تالیف توسط نویسنده یا موسسه، با نام اثر آغاز می شود.

عدم تعیین برخی مشخصات: از الفاظ «بیجا» ( بدون محل نشر)، «بی نا»( بدون ناشر،«بی تا»( بدون تاریخ) استفاده شود.