اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علی نصیری

علوم قرآن و حدیث استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه علم و صنعت

dr.alinasirigmail.com

مدیر مسئول

رحمان عشریه

تفسیر و علوم قرآن استادیارتفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم قرآنی قم

oshryehquran.ac.ir

مدیر داخلی

سید ادریس ناصری عیلامی

علوم قرآن و حدیث دانشجو دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم قرآنی قم

quraneqomgmail.com

اعضای هیات تحریریه

قاسم فائز

ادبیات عرب استادادبیات عرب دانشگاه تهران- دانشکده الهیات

ghfaezut.ac.ir

مهدی جلالی

علوم قرآن و حدیث استادعلوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده الهیات

a.jalalyum.ac.ir

سید عبدالرسول حسینی زاده

تفسیر و علوم قرآن دانشیار تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم قرآنی قم

hosseiny43yahoo.com

رضا امانی

ادبیان عرب دانشیار ادبیان عرب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم و فنون قرآن تهران

r_amani2007yahoo.com

زهره اخوان مقدم

علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم و فنون قرآن تهران

dr.zo.akhavangmail.com

حسین علوی مهر

تفسیر و علوم قرآن دانشیار تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه قم

halavimehr5gmail.com

ابراهیم اقبال

علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران –دانشکده الهیات

eeghbalut.ac.ir