اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علی نصیری

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علم و صنعت

dr.alinasirigmail.com

مدیر مسئول

رحمان عشریه

تفسیر و علوم قرآن استادیارتفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم قرآنی قم

oshryehquran.ac.ir

مدیر داخلی

سید ادریس ناصری عیلامی

علوم قرآن و حدیث دانشجو دکتری علوم قرآن و حدیث- مدیریت پژوهش دانشکده علوم قرآنی قم

quraneqomgmail.com

اعضای هیات تحریریه

مهدی جلالی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده الهیات

a.jalalyum.ac.ir

قاسم فائز

علوم قرآن و حدیث و ادبیات عرب استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران- دانشکده الهیات

ghfaezut.ac.ir

زهره اخوان مقدم

علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم و فنون قرآن تهران

dr.zo.akhavangmail.com

ابراهیم اقبال

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران –دانشکده الهیات

eeghbalut.ac.ir

رضا امانی

ادبیات عرب دانشیار گروه ادبیات عرب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم و فنون قرآن تهران

r_amani2007yahoo.com

سید عبدالرسول حسینی زاده

تفسیر و علوم قرآن دانشیار تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم قرآنی قم

hosseiny43yahoo.com

حسین علوی مهر

تفسیر و علوم قرآن دانشیار تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه قم

halavimehr5gmail.com

محمد رضا شاهرودی

علوم قرآن و حدیث- فقه واصول دانشیار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

mhshahroodiut.ac.ir

سید محمد نقیب

تفسیر و علوم قرآن دانشیار و رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

amin200057yahoo.com
0000-0002-2213-0178