داوران

نام داور سمت / سازمان
سکینه آخوند معاون آموزش دانشکده علوم قرآنی قم
محمود ابوترابی هیات علمی دانشگاه و معارف قرآن کریم
زهره اخوان مقدم دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- دانشکده علوم قرآنی تهران
مسعود اقبالی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سید عبدالرسول حسینی زاده دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم قرآنی قم
سید کریم خوش نظر هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
علی راد دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فارابی
جواد فرامرزی هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- دانشکده علوم قرآنی آمل
علیرضا کاوند عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محمد علی محمدی مدیر گروه علوم قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی
رضا مهدیان فر هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سید محمد موسوی مقدم