داوران

نام داور سمت / سازمان
سکینه آخوند معاون آموزش دانشکده علوم قرآنی قم
محمود ابوترابی هیات علمی دانشگاه و معارف قرآن کریم
زهره اخوان مقدم دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- دانشکده علوم قرآنی تهران
محمد جواد اسکندرلو مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)
یونس اشرفی امین عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
مسعود اقبالی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
جعفر انواری دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
مهدی جلالی استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد
سید عبدالرسول حسینی زاده دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم قرآنی قم
سیدمحمدرضا حسینی نیا مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه ایلام و مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
مهدی حیاتی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهیار خانی مقدم عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
سید کریم خوب بین خوش نظر معاون فرهنگی ، دانشجوئی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
حامد دژآباد دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران
فاطمه دسترنج استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک
فرزاد دهقانی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری
علی راد دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فارابی
باقر ریاحی مهر استادیار جامعه المصطفی العالمیه
سید محمود طیب حسینی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رحمان عشریه دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
جواد فرامرزی هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- دانشکده علوم قرآنی آمل
علیرضا کاوند عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محمد علی محمدی مدیر گروه علوم قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی
رضا مهدیان فر هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سید محمد موسوی مقدم استادیار. معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران
ابوالحسن مومن نژاد استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه یاسوج
سید علی میرآفتاب استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
قدسیه سادات هاشمی دولابی گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا
محمد علی همتی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- دانشکده مطالعات تطبیقی شیراز