نویسنده = علی قانعی اردکانی
شبهات نسخ دکتر سها در دایره نقادی

دوره 3، شماره 4، شهریور 1400

ابراهیم امیدی؛ علی قانعی اردکانی