نویسنده = علی غضنفری
ارزیابی ونقد تساوی انگاری جایگاه فقهی حقوقی زن ومرد بارویکرد تطبیقی به آیات قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

علی غضنفری