نویسنده = صدیقه سادات عمرانی
بررسی و نقد ترجمه‌ های مشهور معاصر در افعال تکامد قرآن

دوره 2، شماره 3، دی 1399

مجید صادقی مزیدی؛ صدیقه سادات عمرانی