نویسنده = زهرا حیدری
تحلیلی بر پاسخ‌های شبهه‌ی دور در توهم تحریف‌ قرآن

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 9-28

20.1001.1.27173879.1398.1.1.7.2

محمدجواد توکلی خانیکی؛ زهرا حیدری