کلیدواژه‌ها = یوسف و زلیخا
نقد و ارزیابی مقاله «یوسف و زلیخا» دائره المعارف لیدن

دوره 4، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 221-248

20.1001.1.27173879.1401.4.1.9.5

کیوان احسانی؛ فرهاد امرایی؛ رضا ملازاده یامچی