تعداد مقالات: 11
1. بررسی انتقادی شبهات آیات مربوط به خلقت جهان در شش روز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-29

20.1001.1.27173879.1398.1.1.1.6

منصور پهلوان؛ حسین رضایی


4. ارزیابی و نقد پنداره «ترور» در سیره پیامبرصلی الله علیه و آله

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-108

20.1001.1.27173879.1398.1.1.4.9

سید عبدالرسول حسینی زاده؛ سید محمد حسینی


7. بازکاوی پاسخ‌های شبهۀ دور در توهم تحریف‌‌ قرآن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 161-180

20.1001.1.27173879.1398.1.1.7.2

محمدجواد توکلی خانیکی؛ زهرا حیدری


8. تحلیل انتقادی انگاره خطاهای نحوی (مرفوعات و منصوبات) قرآن در کتاب «نقد قرآن»

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 181-202

20.1001.1.27173879.1398.1.1.8.3

مهدی داوری دولت آبادی؛ مهیار خانی مقدم؛ صدیقه فرهادیان


10. بررسی اتهام برده‌گیری به‌منظور شهوت‌رانی بر پیامبر(ص)در کتاب نقد قرآن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 225-248

20.1001.1.27173879.1398.1.1.10.5

محمد حسین اکرمی؛ محمد حسین محمدی؛ محمد جواد اسکندرلو


11. بررسی نسبت دادن «سرقت جام مَلِک» توسط حضرت یوسف علیه‌السلام به برادرانش

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 249-278

20.1001.1.27173879.1398.1.1.11.6

محمد امیر کسمائی؛ ولی الله نقی پور فر