نسبت‌سنجی جهاد و آزادی از منظر قرآن کریم

دوره 5، شماره 8، شهریور 1402، صفحه 7-30

10.22034/sdqr.2023.135921

سیدکاظم سیدباقری


آیات حجاب و چالش‌های معاصر (نقد شبهات)

دوره 5، شماره 8، شهریور 1402، صفحه 31-54

10.22034/sdqr.2023.135925

سید محمدحسن جواهری


تحلیل انتقادی انگاره خطاهای نحوی (مرفوعات و منصوبات) قرآن در کتاب «نقد قرآن»

دوره 4، شماره 7، دی 1401، صفحه 237-258

10.22034/sdqr.2022.159887

مهدی داوری دولت آبادی؛ مهیار خانی مقدم؛ صدیقه فرهادیان


بررسی اتهام برده‌گیری به‌منظور شهوت‌رانی بر پیامبر(ص) از سوی دکتر سها در کتاب نقد قرآن

دوره 4، شماره 7، دی 1401، صفحه 279-303

10.22034/sdqr.2022.159889

محمد حسین محمدی؛ محمد جواد اسکندرلو؛ محمد حسین اکرمی


بررسی و نقد دیدگاه ابن‌تیمیه پیرامون بطن و تأویل قرآن

دوره 3، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 9-41

20.1001.1.27173879.1400.3.2.1.2

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ مرضیه قنبری


بررسی انتقادی شبهات آیات مربوط به خلقت جهان در شش روز

دوره 5، شماره 8، شهریور 1402، صفحه 81-101

10.22034/sdqr.2023.113680

منصور پهلوان؛ حسین رضایی