دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکاوی و تحلیل ادعای مستشرقان مبنی بر تناقض در قرآن، مورد پژوهی آیات جبر و اختیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

فرزانه پاشازاده؛ سید ادریس ناصری عیلامی