دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی ونقد تساوی انگاری جایگاه فقهی حقوقی زن ومرد بارویکرد تطبیقی به آیات قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

علی غضنفری


واکاوی و تحلیل ادعای مستشرقان مبنی بر تناقض در قرآن، مورد پژوهی آیات جبر و اختیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

فرزانه پاشازاده؛ سید ادریس ناصری عیلامی