دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مهربانی خداوند در قرآن کریم با رویکرد پاسخ به شبهات آتئیستها در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

حسن خرقانی؛ جواد ایروانی؛ محمد دانش مزرجی


ارزیابی انتقادی نظریه پلورالیسم نجات درقرآن کریم موردپژوهی نقد تمجید اهل کتاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

جعفر گل برای


ارزیابی ونقد تساوی انگاری جایگاه فقهی حقوقی زن ومرد بارویکرد تطبیقی به آیات قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

علی غضنفری


واکاوی و تحلیل ادعای مستشرقان مبنی بر تناقض در قرآن، مورد پژوهی آیات جبر و اختیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

فرزانه پاشازاده؛ سید ادریس ناصری عیلامی


تحلیل انتقادی انگاره حق طلاق در کتاب احکام قرآن (سها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

سکینه آخوند


بررسی و نقد شبهه «شهاب سنگ »در قرآن کریم باتأکید برکتاب «نقد قرآن»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

یوسف جمالی؛ علی اصغر شعاعی


بررسی چرایی و کیفیت حرمت شراب و نوشیدنی های الکلی در پاسخ به کتاب نقد قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1402

زهرا گوهری