اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علی نصیری

علوم قرآن و حدیث استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علم و صنعت

alinasirigmail.com
0009-0009-3033-5307

مدیر مسئول

رحمان عشریه

تفسیر و علوم قرآن دانشیار گروه تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم قرآنی قم

oshryehquran.ac.ir
0000-0001-5558-3221

مدیر داخلی

سید ادریس ناصری عیلامی

علوم قرآن و حدیث دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث- مدیریت پژوهش دانشکده علوم قرآنی قم

quraneqomgmail.com
0000-0003-4797-6599

اعضای هیات تحریریه

محمد جواد اسکندرلو

تفسیر و علوم قرآن استاد گروه علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه

mj-eskandarlomiu.ac.ir
0009-0003-1436-7137

سید محمود طیب حسینی

علوم قرآن و حدیث استاد تمام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

tayyebhoseinirihu.ac.ir

حسین علوی مهر

تفسیر و علوم قرآن استاد تمام گروه تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه قم

halavimehr5gmail.com
0000-0002-7209-4021

سید محمد نقیب

تفسیر و علوم قرآن دانشیار گروه تفسیر و علوم قرآن و رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

amin200057yahoo.com
0000-0002-2213-0178

سید عبدالرسول حسینی زاده

تفسیر و علوم قرآن دانشیار گروه تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم قرآنی قم

hosseiny43yahoo.com
0009-0002-3151-5632

ابراهیم اقبال

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران –دانشکده الهیات

eeghbalut.ac.ir
0009-0005-5038-1547

رضا امانی

ادبیات عرب دانشیار گروه ادبیات عرب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم و فنون قرآن تهران

amaniquran.ac.ir
0009-0007-8415-2595

محمد رضا شاهرودی

علوم قرآن و حدیث- فقه واصول دانشیار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

mhshahroodiut.ac.ir
0009-0005-3267-3634

زهره اخوان مقدم

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم قرآنی قم

dr.zo.akhavangmail.com
0000-0003-0591-4445