داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
سکینه آخوند تفسیر و علوم قرآن معاون آموزش دانشکده علوم قرآنی قم
محمود ابوترابی هیات علمی دانشگاه و معارف قرآن کریم
زهره اخوان مقدم علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محمد جواد اسکندرلو قرآن و مستشرقان استاد گروه علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه
یونس اشرفی امین علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
مسعود اقبالی زبان و ادبیات عرب استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
جعفر انواری تفسیر و علوم قرآن دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
مهدی جلالی استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد
سید عبدالرسول حسینی زاده دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم قرآنی قم
سیدمحمدرضا حسینی نیا مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه ایلام و مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
مهدی حیاتی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهیار خانی مقدم عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
سید کریم خوب بین خوش نظر معاون پژوهش و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
حامد دژآباد دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران
فاطمه دسترنج استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک
فرزاد دهقانی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری
علی راد دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فارابی
حسن رضا رضایی اﺳﺘﺎ دﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻪ
ابراهیم رضایی آدریانی علوم قرآن و حدیث استادیار جامعه المصطفی العالمیه
باقر ریاحی مهر استادیار جامعه المصطفی العالمیه
مرتضی سازجینی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
علی اصغر شعاعی هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سید محمود طیب حسینی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مهدی عبداللهی پور علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رحمان عشریه دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
جواد فرامرزی هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- دانشکده علوم قرآنی آمل
علی فقیه تفسیر و علوم قرآن
علیرضا کاوند عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محمد علی محمدی مدیر گروه علوم قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی
سید عیسی مسترحمی عضو هیئت علمی و مدیر گروه قرآن و علم جامعه المصطفی العالمیه
رضا مهدیان فر هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سید محمد موسوی مقدم استادیار. معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران
ابوالحسن مومن نژاد استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه یاسوج
سید علی میرآفتاب استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سید ادریس ناصری عیلامی بلوار 15 خرداد نبش نوبهار دانشکده قرآنی
هادی نصیری تفسیر و علوم قرآن استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
قدسیه سادات هاشمی دولابی گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا
محمد علی همتی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- دانشکده مطالعات تطبیقی شیراز