بررسی انتقادی شبهات آیات مربوط به خلقت جهان در شش روز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

10.22034/sdqr.2023.113680

چکیده

مبارزه با قرآن کریم به روش‌‌های مختلفی از آغاز نزول انجام شده و هنوز ادامه دارد. یکى از روش‌‌های مقابله دشمنان که امروزه شدت بسیار گرفته، ترویج شبهات علیه معارف علمی قرآن کریم جهت تضعیف اعتقادات مسلمانان است. یکی از شبهه افکنان معاصر، شخصی با نام «دکتر سها» است که کتاب «نقد قرآن» را منتشر کرده‌‌است. تلاش نویسنده در بخشی از کتاب مردود دانستن داده‌‌‌‌های علمی قرآن است. نویسنده در بخش شبهات علمی علیه قرآن، با استناد به آیاتی از قرآن کریم و سنّت نبوی، به نقد آیات مربوط به خلقت جهان در شش روز پرداخته و آن را اشتباه علمی دانسته‌است. این تحقیق قصد دارد به نقد و بررسی دقیق ادعای مطرح شده بپردازد. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی با گرایش انتقادی و بر اساس منابع کتابخانه‌‌ای انجام شده و هدفش دفاع از نظریه وحیانی و حق بودن همه داده‌‌‌‌های قرآن، از جمله داده‌‌های علمی آن است. حاصل پژوهش این است که شبهه افکن معاصر، به روایات ضعیف و مردود اتکا کرده و ادله او نمی‌‌تواند باطل کننده دادۀ قرآن در مورد خلقت جهان در شش روز باشد. به علاوه شواهد علوم تجربی بسیاری در تأیید نظر قرآن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


. ﮐﺮﯾﻢ 1 ﻗﺮآن . . اﺑﻦ أﺑﯽ 2 .(ﺷﺮح ﻧﻬﺞ ١٤٢٨). اﻟﺤﺪﯾﺪ، ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ هﺒﺔ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﻼﻏﻪ .ﭼﺎپ اول .ﺑﻐﺪاد :دار اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﯽ . . .(ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﯽ أدﻟﺔ اﻟﻤﻨﻬﺎج .ﭼﺎپ اول .ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ :دار ﺣﺮاء ١٤٠٦). . اﺑﻦ اﻟﻤﻠﻘﻦ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ 3 . .(ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﻪ .ﻗﺎهﺮه :دار اﻟﻔﮑﺮ ١٣٩٩). . اﺑﻦ ﻓﺎرس، اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس 4 .(اﻟﻤﻨــﺎر اﻟﻤﻨﯿــﻒ ﻓــﯽ اﻟﺼــﺤﯿﺢ واﻟﻀــﻌﯿﻒ .ﺣﻠــﺐ :ﻣﮑﺘــﺐ ١٣٩٠). . اﺑــﻦ ﻗــﯿﻢ اﻟﺠــﻮزی، أﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ 5 اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ . ﺪّ . اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، 6 . .(ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب .ﺑﯿﺮوت :دار ﺻﺎدر ١٤١٤). ﻣﺤﻤ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم ﺪّ . اﻟﺒﺎﻧﯽ، 7 .(ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ و اﻟﻤﻮﺿـﻮﻋﺔ و أﺛﺮهـﺎ اﻟﺴـﯿﺊ ﻓـﯽ ١٤١٢). ﻣﺤﻤ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ اﻷﻣﺔ. اﻟﺮﯾﺎض :داراﻟﻤﻌﺎرف. . .(اﻟﺒﺮهﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن .ﻗﻢ :دار اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ١٤١٧). . ﺑﺤﺮاﻧﯽ، هﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻮﺑﻠﯽ 8 ﺪّ . ﺑﺨﺎری، 9 . .(اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﮑﺒﯿﺮ .ﺑﯿﺮوت :داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ٢٠٠٩). ﻣﺤﻤ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺴﻌﻮدَ . ﺛﻘﻔﯽ، اﺑﻮاﻟﻔﺮج 10 .(ﻓﻮاﺋﺪ أﺑﯽ اﻟﻔﺮج اﻟﺜﻘﻔـﯽ .ﭼـﺎپ اول] .ﺑﯽ ٢٠٠٤). ﻣ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺟـﺎ :[ﻣﺨﻄـﻮط . ﺸﺮ ﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﮑﻠﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﯽ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺸﺒﮑﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ ُﻧ . .(اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل .ﭼﺎپ ﺳﻮم .ﻗﺎهﺮه :دار اﻟﻔﮑﺮ ١٤٠٩). . ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ، أﺑﻮاﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺪی 11 ﺪّ . ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری، 12 . .(اﻟﻤﺴﺘﺪرک ﻋﻠﯽ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ .ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ١٤٢٢). ﻣﺤﻤ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺪﺑﻦّ . رازی، ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ 13 : .(ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺮازی ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿـﺐ او اﻟﺘﻔﺴـﯿﺮ اﻟﮑﺒﯿـﺮ .ﻗـﺎهﺮه ١٤٠١). ﻣﺤﻤ ﻋﻤﺮ دار اﻟﻔﮑﺮ . .(روش ١٣٩٣). . ﺳﺮﻣﺪ، زهﺮه؛ ﺑﺎزرﮔﺎن، ﻋﺒﺎس و ﺣﺠﺎزی، اﻟﻬﻪ 14 هﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری .ﺗﻬﺮان :آﮔﻪ . .(ﻧﻘﺪ ﻗﺮآن. وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم] .ﺑﯽ ١٣٩٣). . ﺳﻬﺎ 15 ﺟﺎ]:[ﺑﯽ ﻧﺎ .[ ﺪﺣﺴﯿﻦّ . ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، 16 .(اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن .ﻗﻢ :دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸـﺎرات اﺳـﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ١٤١٧). ﺳﯿﺪﻣﺤﻤ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ . . ﻃﺒﺮﺳﻲ، ﻓﻀﻞ ﺑﻦ 17 .(ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن .ﻟﺒﻨﺎن :ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ١٤١٥). اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﯿﺮوت. . .(ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ. اﻟﻬﻨﺪ :ﻣﻄﺒﻌﺔ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﻪ ١٣٢٦). . ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ 18 .(ﻟﺴﺎن اﻟﻤﯿﺰان .ﻟﺒﻨﺎن :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﯽ ١٣٩٠). . ــــــــــــــــــــــــــــ 19 ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﯿﺮوت. . .(ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ .اﻟﺮﯾﺎض :دارا اﻟﻄﯿﺒﻪ ١٤٢٦). . ﻗﺸﯿﺮی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری، ﻣﺴﻠﻢ اﺑﻦ ﺣﺠﺎج 20 ﺪّ . ﮐﻠﯿﻨﯽ، اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ 21 . .(اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ .ﺗﻬﺮان :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ١٣٦٧). ﻣﺤﻤ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب
ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی آ ﺷﺒﻬﺎت ﯾﺎت روز 29 | ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎن در ﺷﺶ
. .(اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآن .ﺗﻬﺮان :وزارت ﻓﺮهﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ١٣٦٨). . ﻣﺼﻄﻔﻮی، ﺣﺴﻦ 22 ﺪهﺎدیّ . ﻣﻌﺮﻓﺖ، 23 . .(ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻣﻔﺴﺮان .ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪ ١٣٧٩). ﻣﺤﻤ . .(ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺗﻬﺮان :دار اﻟﮑﺘﺎب اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ١٣٧٤). . ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی، ﻧﺎﺻﺮ 24 .(ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ١٣٩٢). . واﻋﻆ، ﺳﺎﻣﻌﻪ 25 ، http://www.aihrc.org.af 26. Addams, jane,(2017), water vapor nitrogen Large concentration of gases in the atmosphere, coursehero.com. 27. Atkinson, Nancy, (2015), Thinking About Time Before the Big Bang, http://bigbangpage.com p=609. 28. Cain, Fraser, (2015), Earth’s Early Atmosphere, http://www.universetoday.com. 29. Cobb, B. Allan, (2009), Earth Chemistry, Infobase publishing, ISBN: 978-0-7910-9677-2. 30. Gregory, Kenneth & simmons, Lan & brazel, Anthony & Day, john,(2009), Environmental Sciences: A Student's Companion, SAGE publications India. 31. http://daneshnameh.roshd.ir. 32. https://fa.wikipedia.org. 33. Itteilag, E. Richard,(2012), Holy Capitalism: Origins, Workings and Energy Catalyst, Author House, ISBN 978-1-4772-1737-5. 34. Jarumayan, A. Germana & Sadili, V. Milagros, (2003), The Changing Earth, KATHA PUBLISHING CO, INC. 35. Sumich, L. James & Morrissey, John Francis, (2004), Introduction to the Biology of Marine Life, jones & Bartlett publishers, Inc. Urie, Patricia,(2006), Earth's Crust, published in the united states, Mark press.