اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز:
 
1-مطالعات علمی در مورد شبهات مطرح شده در مورد قرآن کریم

2- پاسخگویی به شبهات مطرح شده در مورد قرآن کریم
3- بررسی شبهات مطالعات قرآنی

4- زدودن ساحت قرآن کریم از شبهات معاندین