درباره نشریه

درباره نشریه شبهه پژوهی مطالعات قرآنـی:
کشور محل چاپ: جمهوری اسلامی ایران
ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی قم)
شاپای الکترونیکی:2717-3879
قابل دسترسی: shobhe.quran.ac.ir
درصد پذیرش مقالات:39
نوبت چاپ: دو فصلنامه
زبان مجله: فارسی(چکیده انگلیسی)
حوزه تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
نوع مجله:علمی
دسترسی آزاد به متن مقالات :بله
نوع داوری: داوری بسته حداکثر 30 روزه
ایمیل مجله:shobhe@quran.ac.ir
ایمیل پشتیبان:quraneqom@gmail.com