این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد

و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

  پژوهشگران گرامی هنگام ارسال مقاله بایستی دو فرم نعهدنامه چاپ مقاله وتعارض منافع را تکمیل و امضا نمایند سپس اسکن نموده و تصویر آنها را به  همراه مقاله و مشخصات نویسندگان در سایت نشریه بارگذاری نمایند.
برای دریافت فرم تعارض منافع و تعهدنامه اینجا را کلیک نمایید.

همانند جویی مقالات بارگزاری شده درسامانه «دو فصلنامۀ علمی شبهه پژوهی مطالعات قرآنی» پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور همانندجویی می شود.

آدرس دفتر نشریه: قم - بلوار 15 خرداد- نبش نوبهار- دانشکده علوم قرآنی قم

 

02537780150 داخلی 115

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، شهریور 1401، صفحه 9-337 

ابر واژگان

نشریات مرتبط