این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد

و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

دوفصلنامه شبهه پژوهی مطالعات قرآنی براساس مصوبه 640 در جلسه 133 مورخ 1402/10/12  نشریات علمی حوزه، شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی  رتبه علمی ـ ترویجی (ج) را کسب نموده است
و شمارگان مشمول رتبه از شماره 5 به بعد می باشد.
  پژوهشگران گرامی هنگام ارسال مقاله بایستی دو فرم نعهدنامه چاپ مقاله وتعارض منافع را تکمیل و امضا نمایند سپس اسکن نموده و تصویر آنها را به  همراه مقاله و مشخصات نویسندگان در سایت نشریه بارگذاری نمایند.
برای دریافت فرم تعارض منافع و تعهدنامه اینجا را کلیک نمایید.

همانند جویی مقالات بارگزاری شده درسامانه «دو فصلنامۀ علمی شبهه پژوهی مطالعات قرآنی» پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور همانندجویی می شود.

آدرس دفتر نشریه: قم - بلوار 15 خرداد- نبش نوبهار- دانشکده علوم قرآنی قم

 

02537780150 داخلی 115

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 8، شهریور 1402 

ابر واژگان

نشریات مرتبط