ارزیابی و نقد پنداره «ترور» در سیره پیامبرصلی الله علیه و آله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 دانش آموختۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

از دیرباز اعم از عصر رسالت و غیر آن، موضوع مقابله با تروریسم مورد توجه بوده‌است؛ در این میان عده‌ای به صورت واقعی با آن مقابله کرده‌اند و عده‌ای وانمود به مقابله با آن می‌کردند. برخی با اهداف مغرضانه، برخی رفتارهایی از پیامبر اسلامJ را دستاویز قرار داده و آن حضرت را متهم به «ترور» کرده و با ایجاد این شبهه، درصدد ضربه زدن به جایگاه معنوی آن حضرت برآمده‌اند. نوشتار پیش روی با نگاه به این وقایع و بررسی و تحقیق در مورد علل و عوامل آن، در مقام پاسخ‌گویی و روشنگری در مورد شبهۀ مورد اشاره‌است. در سیره پیامبرJ مشاهده می‌گردد که آن‌حضرت، در مقام حاکم اسلامی در مورادی حکم کشتن افرادی را صادر فرموده‌اند که جرثومه‌های فساد و تباهی بوده و موجب گمراهی و ضلالت جامعه بشری می‌شدند و درصدد برافروختن آتش جنگ بودند. فرمان کُشتن این افراد، هیچ‌گاه به قصد دستیابی به هدف‌های سیاسی و یا برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم که از شاخصه‌های عملیات تروریستی است، نبود.

کلیدواژه‌ها1. قرآن مجید.
٢. ابن سعد، محمّد بن سعد.( ١٣٧۴ ). الطبقات الکبری. ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی.
تهران : فرهنگ و اندیشه.
٣. ابن عبدالبر، ابوعمر یوسف بن عبدالله.( ١۴١٢ ). الاستیعاب. بیروت: دار الجیل.
۴. الیوت، جفری و رجینالد، رابرت.( ١٣٧۴ ). فرهنگ اصطلاحات سیاسی؛ استراتژیک. ترجمۀ
میرحسن رئیس زاده لنگرودی. تهران: معین.
۵. ابن هشام، عبد الملک.(بی تا). السیرة النبویه. بیروت: دارالمعرفه.
۶. برجی، یعقو بعلی.( ١٣٨۶ ).پژوهشی فقهی و حقوقی در باره ترور و دفاع مشروع. قم: زمرم حیات.
٧. بلاذری، احمدبن یحیی.( ١۴١٧ ). انساب الاشراف. بیروت: دارالفکر.
٨. جمعی از پژوهشگران.( ١٣٨٨ ). دایره المعارف قرآن کریم. جلد هفتم. قم: بوستان کتاب.
پایان نامه کارشناسی .« بررسی دیدگاه آیات و روایات پیرامون ترور » ( ٩. حسینی، سید محمّد.( ١٣٩٨
ارشد: دانشکده علوم قرآنی قم.
١٠ . حلبی، برهان الدین.( ١۴٢٧ ). السیره الحلبیه. بیروت: دار الکتب العلمیه.
١١ . حلوانی، حسین بن محمّد.( ١۴٠٨ ). نزهه الناظر و تنبیه الخاطر. قم: مدرسة الإمام المهدی
(عج).
١٢ . دعموش عاملی، علی.( ١٣٧٩ ). دایره المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی. ترجمۀ
. غلامحسین باقر مهیاری و رضا گرمابدری. تهران: دانشگاه امام حسین
١٣ . فیضی الهی، روح الله.( ١٣٨٩ ). نقد و بررسی ترور در قرآن کریم.تهران:دانشگاه امام صادق.
١۴ .سبحانی، جعفر.( ١٣۶۶ ). فروغ ابدیت. قم: دفتر تبلیغات.
١۵ . .( ١۴١٢ ). الالهیات. قم: انتشارات مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.
١۶ .شیخ طوسی، محمّد بن حسن.( ١۴٠٧ ). تهذیب الاحکام. چاپ چهارم. تهران: دار الکتب
الإسلامیه.
، شماره ۵٩ ،« مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی » . - شیرودی، مرتضی.( ١٣٨٢ ). اسلام و تروریسم
١٨ .طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن.( ١٣۵٠ ). مجمع البیان. ترجمه و نگارش محمّد مفتح.
تهران: فراهانی.
١٩ .طبری، محمّد بن جریر.( ١٣٨٧ ). تاریخ الطبری. بیروت: دار التراث.
٢٠ - . .( ١۴١٢ ). جامع البیان عن تأویل آی القرآن؛ تفسیرطبری. بیروت: دارالتراث.
٢١ . عاملی، مرتضی.( ١۴٠٢ ). الصحیح من سیره النبی الاعظم. قم: جامعه مدرسین.
١٠٨ | دوفصلنامه شبهه پژوهی مطالعات قرآنی سال اول، شماره ١، پاییز و زمستان ١٣٩٨
٢٢ . .( ١۴١۵ ). الصحیح من سیره النبی الاعظم. بیروت: دار الهادی.
٢٣ . عسقلانی، ابن حجر.( ١۴١۵ ). الاصابه فی تمییز الصحابه. بیروت: دارالکتب العلمیه.
٢۴ . علی، جواد.( ١۴١٣ ). المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. [ب یجا]: جامعه بغداد.
٢۵ . عمید، حسن.( ١٣۶٧ ). فرهنگ فارسی عمید. تهران: امیرکبیر.
٢۶ . کحاله، عمر رضا.( ١۴٠٨ ). معجم قبایل العرب. بیروت: موسسه الرساله.
اسلام و خشونت در عصر مدرن. » ٢٧ - کمالی اردکانی، علی اکبر.( ١٣٨٧ ).معرفی و نقد کتاب
. مجله علوم سیاسی باقرالعلوم.ش ۴۴
٢٨ - مجلسی، محمّدباقر.( ١۴٠٣ ). بحار الانوار. چاپ دوم. بیروت: مؤسسه وفا.
٢٩ . مسعودی، علی بن حسین.( ١٣۶۵ ). التنبیه و الاشراف. ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. تهران: شرکت انتشارات
علمی و فرهنگی.
٣٠ . مقدسی، مطهر بن طاهر.(ب یتا). البدء و التاریخ. [بی جا]: کتبة الثقافة الدینیه.
٣١ . واقدی، محمّد بن عمر.( ١٣۶٩ ). المغازی. ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی . تهران: نشر دانشگاهی.
٣٢ . .( ١۴٠٩ ). المغازی. به تحقیق مارسدن جونس. چاپ سوم. بیروت: مؤسسة الاعلمی.
٣٣ - هاشمی، سیدحسین. ( ١٣٩۵ ).تروریسیم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللی. چاپ
دوم.قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه