تحلیل محتوای کیفی کتاب «نقد قرآن» دکتر سها (با تاکید بر مبانی فکری مولف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس جامعه الزهرا- پژوهشگر ادره کل پژوهش اسلامی رسانه

2 دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

کتاب «نقد قرآن» نوشته دکتر سهاست که در سال‌های اخیر در فضای مجازی منتشر شده است. نه نویسنده کتاب شناخته‌شده است و نه معلوم است که یک شخص است یا یک لجنه و مسلمان است یا غیرمسلمان. به هر روی به زعم نگارنده یا نگارندگان شبهاتی به قرآن وارد است. این مساله ضرورت توجه به نقد این کتاب را روشن می‌سازد. در این میان بیش از پاسخِ موردی به شبهات، شناسایی مبانی فکری نگارنده یا نگارندگان این کتاب که بنیان‌های شبهات را شکل می‌دهند و نقد آنها ضروری می‌نماید. در این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد عرفی، تم‌ها یا همان مضامین نهفته و ناپیدای دال بر مبانی فکری شکل‌دهنده شبهات، آشکار می‌شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد 7 مقوله بهره‌گیری از منابع غیر معتبر، تحمیل دیدگاه‌های شخصی، طرح اعتقادات کفر آمیز، نفی اصول اعتقادی، علم‌زدگی و ساینتیزم، عدم ارائه مستندات علمی و متقن و عدم آشنایی با قواعد علوم قرآن و تفسیر، حاصل ترکیب مفاهیمی14گانه است. این مفاهیم از نشانه‌ها منتج شدند. از پیوند نشانه‌ها، مفاهیم و مقولات، تم‌های اصلی یعنی تفسیر به رای، ارتداد، عقلانیت صوری دنیای مدرن و فقدان استانداردهای علمی تفسیر بدست می‌آید. با استناد به مقولات و تم‌های بدست آمده می-توان به صورت مشترک به بسیاری از شبهات پاسخ داد.

کلیدواژه‌ها