شبهات سبب نزول آیه 8 سوره انسان دربوته نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

10.22034/sdqr.2022.135920

چکیده

از آیات پرشماری در قرآن فضیلت اهل بیت: برداشت می گردد، از آن جمله آیه هشتم سوره انسان است. که جمهور مفسران شیعه سبب نزول آن را در مورد اهل بیت : می‌دانند، اما مفسران اهل سنت در این موضوع هم‌داستان نیستند، برخی هم‌آوا با مفسران شیعه سبب نزول آن را می‌پذیرند، اما برخی دیگر مانند فخر رازی با پذیرش آن، اختصاص آیه به اهل بیت : را برنمی‌تابند و برخی نیز با دیده انکار بدان می‌نگرند. قرطبی از جمله آن منکران است که انکار خود را برپایه شبهه پراکنی ترمذی استوار ساخته است . این مقال درحد مجال شبهات ترمذی وفخررازی را درقالب دوگونه نقضی و حلی و شبهه مکی ومدنی بودن سوره را در بوته نقد نهاده است. در نتیجه شبهات یاد شده در آیه شریفه، مردود و راه اثبات سبب نزول آن هموار ‌گردیده است..

واژگان کلیدی

آیه هشتم سوره انسان، سبب نزول ، فضیلت اهل بیت:، مفسران اهل سنت، ترمذی و فخررازی

کلیدواژه‌ها