تحلیلی انتقادی بر شبهات خاورشناسان درباره جهاد در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف دانشگاه افسری امام علی(ع)

20.1001.1.27173879.1399.2.2.10.4

چکیده

اسلام، آخرین شریعت آسمانی و قرآن کریم، آخرین کتابی است که از جانب خداوند بر خاتم‌ پیامبران نازل‌شده است و گروهی از مستشرقان، شبهاتی به‌ صورت گسترده پیرامون آیات ناظر بر جهاد در قرآن مطرح‌کرده‌اند. هر چند از مستشرقان کسانی هستند که قرآن و پیروانش را مبرّا از این شبهات دانسته و در تَنزُّه آن از این سخنان نادرست، نکات قابل توجهی ذکرنموده‌اند. این نوشتار به روش کتابخانه‌ای کوشیده‌است پاره‌ای شبهات مستشرقان پیرامون جهاد در اسلام را با رویکردی نقادانه، واکاوی‌کند. البته دستمایة شبهات مستشرقان، اقدامات وحشیانه و خشونت آمیز گروه های سلفی و تکفیری سازماندهی شده توسط برخی دولت های غربی است که با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از آنان، این گروه ها را در جهت ایجاد رعب و وحشت در جهان به نام اسلام در سراسر جهان پراکنده اند. نتایج تحقیق نشانگر الهی و عقلانی بودن فرامین اسلام درخصوص جهاد و بی‌پایه بودن شبهات مستشرقان در این راستا بوده و اینکه گروه‌های خشن و قسی‌القلب، نظیر القاعده، داعش، سلفیون، گروه‌های تکفیری دیگر مانند وهابیت و...، هیچ‌گونه ارتباط معناداری با اسلام حقیقی ندارند.

کلیدواژه‌ها