بررسی و نقد شبهات پیرامون برخورد پیامبر با شاعران یهود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم؛ قم؛ ایران

20.1001.1.27173879.1400.3.2.7.8

چکیده

یکی از شبهاتی که در مورد شیوه برخورد پیامبر اکرم(ص) با یهودیان مطرح شده است، دستور پیامبر(ص) به کشتن برخی از شاعران یهود است. قائلان به این شبهه خواسته اند چنین القا کنند که پیامبر(ص) ظرفیت تحمل مخالفان خود را نداشته است و برای رسیدن به خواسته هایش، خشونت گری به خرج داده است. در این تحقیق با روش تحلیلی و با استفاده از دلایل عقلی و نقلی، کشته شدن 4 شاعر یهودی به دست مسلمانان به نام های: « ابو عفک، عصماء دختر مروان، ابو رافع و کعب بن اشرف»، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در مورد ابوعفک و عصماء مسلمانان بدون اطلاع پیامبر(ص) دست به این کار زدند و در دو مورد دیگر نیز در منابع آمده است که پیامبر(ص) از تصمیم مسلمانان برای کشتن ابورافع و کعب بن اشرف مطلع بوده و حتی اگر بگوییم ایشان دستور کشتن آنان را صادر کرده باشد، این کاری موجه بوده است، زیرا این افراد با اشعار خود تبلیغات سنگینی را علیه پیامبر(ص) و مسلمانان به راه انداخته بودند و شعر اسلحه‏اى برنده تر از سلاح جنگی بود، از این رو هجو این شاعران بر علیه پیامبر(ص) و مسلمانان، مشکلات فراوانی را برای جامعه اسلامی به وجود آورد بود و موجب تحریک دشمنان بر علیه جامعه اسلامی بود، به ویژه متحد ساختن همه دشمنان در جنگ احزاب شد، در نتیجه پیامبر اکرم‏(ص) حق داشت براى جلوگیرى از ادامه تهاجم شاعران یهود، تدبیرى بیندیشد.

کلیدواژه‌ها


 •  

  • قرآن کریم.
  • ابن‌اثیر جزری، عزالدین. (1409). اسد الغابه. بیروت: دار الفکر.
  • ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم. (۱۳۲۲). الصارم المسلول علی شاتم الرسول، حیدرآباد الدکن: مطبعه مجلس دائره المعارف العثمانیه.
  • ابن جوزی، ابو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد. (1412). المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک.. تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه، ط الاولی.
  • ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی. (1415). الاصابه فی تمییز الصحابه. تحقیق، عادل احمد عبد الموجود و علی محمد معوض، بیروت: دار الکتب العلمیه.
  • ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد. (2011). تاریخ ابن خلدون. لبنان: دار التقدمیه.
  • ابن عبد البر، یوسف بن عبدالله. (1412). الاستیعاب فی معرفه الاصحاب. محقق، بجاوی، علی محمد، بیروت: دار الجیل.
  • ابن‌کثیر، اسماعیل. (1412)، البدایه و النهایه. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  • ابن هشام، ابومحمد عبدالملک. (1383). السیرة النبویه. تحقیق: محمد محیی‌الدین عبدالحمید بی‌جا: مکتبه محمد علی صبیح و اولاده.
  • بحرانی، سید هاشم. (1334). البرهان فی تفسیر القرآن. تهران: چاپ محمودبن جعفر موسوی زرندی.
  • بغوی، حسین بن مسعود. (1420). معالم التنزیل فی تفسیر القرآن. چ اول، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  • بلاذری، احمد بن یحیی. (1417). انساب الاشراف. بیروت: دار الفکر.
  • یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب. (1413). تاریخ الیعقوبی. تحقیق مهنا، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات،
  • علی، جواد (1413). المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. بغداد: نشر جامعه بغداد.
  • حسن ابراهیم، حسن (1376). تاریخ سیاسی اسلام. مترجم ابوالقاسم پاینده. تهران: جاویدان.
  • حلبی، برهان الدین علی بن ابراهیم. (بی تا). سیره الحلبیه. بیروت: دار المعرفه.
  • زهری، محمد بن سعد. (1418). الطبقات الکبری. تحقیق عبدالقادر عطا. بیروت: دار الکتب العلمیه.
  • سیوطی، جلال‌الدین. (1404). الدر المنثور. قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.
  • شیخ مفید، محمد. (1416). الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد. بیروت: آل البیت لاحیاء التراث.
  • طبرسی، فضل بن حسن. (1417). اعلام الوری باعلام الهدی. قم: موسسه آل البیت لاحیاء الثراث.
  • طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن. (1395). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. چاپ پنجم. تهران: المکتبه الاسلامیه.
  • طبری، محمد بن جریر. (1378). تاریخ طبری. مترجم ابو علی محمد بن محمد بلعمی. تهران: انتشارات سروش.
  • عاملی، سید جعفرمرتضی. (1385). الصحیح من سیره النبی الاعظم. قم: دارالحدیث.
  • فیض کاشانی، محسن. (۱۴۱۶). التفسیر الصافی. قم: مؤسسة الهادی.
  • قمی، علی بن ابراهیم. (1363). تفسیر قمی. قم: دار الکتاب.
  • مجلسی، محمد باقر (1403). بحارالانوار الجامعه لدرراخبارالائمةاالطهار. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  • مقدسی، مطهر بن طاهر. (1903). البدء و التاریخ. پاریس: کلمانهوار.
  • مقریزی، احمد بن علی. (بی تا). الامتاع و الاسماع. بیروت: دار الکتب العلمیه.
  • مهوری، محمد حسین. (1382)، خشونت آخرین راهکار اسلام، مجله رواق اندیشه، ش 16، ص 81-100.
  • واقدی، محمد بن عمر. (1409). المغازی. تحقیق مارسدن جونس. ط الثالثه. بیروت: موسسه الاعلمی.
  • یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب. (1413). تاریخ الیعقوبی. تحقیق مهنا. بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
  • The Jewish Encyclopedia(1925). University of Michigan. Publisher: Funk & Wagnalls Company.