اثبات اعجاز تاریخی قرآن کریم مطالعه موردی بررسی شبهات پیرامون حضرت ابراهیم (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم

چکیده

یکی از وجوهی که برای اثبات حقانیت و اعجاز قرآن بیان شده «شگفتی‌های تاریخی قرآن» است که از آن به عنوان «اعجاز تاریخی قرآن» نیز یاد شده است. در مقابل برخی اعجاز تاریخی قرآن را انکارنموده بلکه ادعا کرده‌اند قرآن کریم نه تنها اعجاز و شگفتی ندارد بلکه معارف تاریخی قرآن کریم با واقعیت‌های تاریخی ناهماهنگ است. از این رو بحث از اعجاز تاریخی قرآن اهمیت ویژه ای دارد. براین پایه، پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی اعجاز تاریخی قرآن کریم پیرامون حضرت ابراهیم علیه السلام می‌پردازد و با بررسی تعدادی از آیات الهی درمورد حضرت ابراهیم علیه السلام و شبهاتی که وارد شده مانند شبهه آمرزش گناهان حضرت ابراهیم علیه السلام، دروغ گفتن حضرت، مشرک بودن پدر حضرت ابراهیم و طلب استفار برای ایشان ، داستان نمرود و زنده شدن مردگان به پاسخگویی پرداخته و با بهره‌گیری از روایات و آیات و دیدگاه‌های گوناگون درصدد رفع شبهات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات