بررسی تحلیلی شبهة تحریف قرآن در تفسیر مفاتیح الغیب و المیزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

وزارت آموزش و پرورش

چکیده

یکی از ویژگی های قرآن کریم و باورهای بنیادین مسلمانان، تحریف ناپذیری کلام الهی است. این موضوع مورد توجه مفسران و قرآن پژوهان از گذشته تا کنون بوده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد قرآنی و روایی مشخص می نماید، امام فخررازی ذیل آیه: «انّا نحنُ نزّلنا الذِکرُ و اِنّا لَهُ لَحافِظُون» رأی خود را بر عدم تحریف قرآن اعلام می دارد و معتقدند با توجه به این آیه هیچ گونه فزونی و کم و کاستی در قرآن کریم رخ نداده است. زیرا اگر چیزی به آن افزوده یا کم می شد، نظم قرآن به هم می خورد و عُقلا این مسئله را می فهمیدند. علامه طباطبائی صراحتاً نظر خود را ذیل آیات: «انّا نحنُ نزّلنا الذِکرُ و اِنّا لَهُ لَحافِظُون»؛ «اِنّهُ لکِتابَ العَزیزٌ*لا یأتَیهِ الباطِل مِن بَینَ یَدیه وَ لا مِن خَلفِه» بیان می دارد و معتقدند قرآن کریم مصون از هرگونه فزونی وکم وکاستی می باشد. و اشاره به روایات تحریف می نمایدکه، مخالف با کتاب بوده و باید مطرود شود. و منظور از مخالفت این روایات با قرآن، فقط مخالفت با ظاهر دو آیه ذکر شده نیست، زیرا ظهور الفاظ آیه از ادله ظنی است و به همین دلیل مخالف با دلالت قطعی قرآن کریم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات