شبهات وارده بر آیه 33 ازسوره احزاب( مورد پژوهی: انحصار مصادیق در خمسۀ طیبه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

یکی از موضوعات مهم که همواره مورد توجّه مفسران، اندیشمندان و حتّی دیگران، قرار گرفته شبهاتی است که از سوی مخالفان مطرح می شود و همین عامل زمینه را برای ایجاد دیدگاه های مختلف پیرامون این آیه فراهم کرده است. از این رو در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سوال مهم هستیم که مفاد آیه تطهیر چیست؟ چه شبهاتی حول این آیه از سوی أهل سنت مطرح می باشد؟ با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع مختلف فریقین و کتاب های معتبر تفسیری، حدیثی، رجالی و ... اهل سنّت به تبیین ابعاد مختلف آیه تطهیر و پاسخ به ایرادها و اشکال های وارده پرداختیم و در پایان بیان کردیم که هرچند آنان با تعصبات نادرست خود سعی داشتند با ایجاد تردید در ذهن مردم مصداق آیه را مطابق نظر خود تغییر دهند اما با شواهد معتبر این مطلب را اثبات کردیم که آیه اعتبارسنّت پنج نفراز معصومان رابه طورمستقیم اثبات می کند و همین حکم دربارۀ افرادی که توسط معصومان به عنوان جانشین خودمعرفی می شوند نیزثابت است از این رو محتوای آیه برای هدایت امت اسلام و جلوگیری از گمراهی بعد از پیامبر کافی است و قطعا أهل بیت از هرگونه رجس و بدی دور هسنند.

کلیدواژه‌ها