دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 9-337